Hasta Hakları

Hastaların hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Eşitlik içinde hizmete ulaşma:

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

Bilgilendirilme:

Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

Kuruluşu seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Personeli tanıma seçme ve değiştirme:

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

Bilgi isteme:

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi, sözlü ve yazılı olarak istemeye,

Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

Rıza ve izin:

Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Reddetme ve durdurma:

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık görme:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli, sağlık hizmeti almaya,

Rahatlık:

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

Ziyaret:

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen husus ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

Refakatçi bulundurma:

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

Sürekli hizmet:

Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,

Düşünce belirtme:

Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye hakları vardır.